Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Quindi

Artikel 1: Definities

Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Quindi: de ontwerper[s] werkzaam, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of openbaarmaking van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door
Quindi voortvloeiendse uit de opdracht als bedoeld onder a;
d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Quindi en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slecht bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Artikel 3: Prijsopgave

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Quindi. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Quindi zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen.

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging

Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via mail en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan Quindi te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden Quindi en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door de Quindi zijn bevestigd.

Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde [meervoudige] opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Quindi dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6: Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Quindi mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging op openbaarmaking van het ontwerp, worden namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Quindi houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Quindi, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
Wanneer Quindi opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars, bestickeraars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen. Quindi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor slechte of foutieve uitvoeringen van bestickeringen, of voor de eventuele schade aangebracht aan het voertuig of goed. Garanties vallen onder het externe productiebedrijf.

Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste [druk]proef, van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 9: Termijn van levering

Een door Quindi opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Quindi is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Quindi in gebreke heeft gesteld.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

Artikel 10: Auteursrecht, reproductierecht en fotografierecht.

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening, foto of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, fotografie, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Quindi. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Quindi en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, foto, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Quindi.

Artikel 11: Auteursrechthebbende

Quindi garandeert dat het geleverde door of vanwege Quindi is ontworpen, dat Quindi geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 13: Naamsvermelding

Quindi is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Quindi openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14 a: Eigendom bij Quindi

Zolang geen nadere afspraken tussen Quindi en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Quindi aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, fotografie en concepten e.d., blijven deze eigendom van Quindi.
Van deze zaken zal, op de binnen Quindi aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Quindi daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Artikel 14 b: Afkopen auteursrescht cq copyright betreffende beeldmerk.

Als u een logo of huisstijl laat ontwerpen door Quindi verkrijgt u het exclusieve gebruiksrecht voor uw logo of huisstijl.
Het auteursrecht blijft echter bij Quindi. Dit is bij wet geregeld.

Hieronder leest u wat uw rechten zijn als u het auteursrecht wel of niet overneemt.

U neemt de auteursrechten niet over van Quindi.

U heeft dan het exclusieve gebruiksrecht op uw logo. Dit betekent:

  • U ontvangt het logo ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpeg, .pdf en .gif;
  • U mag het logo verveelvoudigen, kopiëren, vergroten, verkleinen;
  • U mag het logo toepassen slechts ter identificatie/aanduiding van de in de opdracht vastgelegde dienst, product, service of bedrijf; zoals in website en Twitter
  • U mag niets aan het logo zelf veranderen, aanpassen, verkleuren, toevoegen of wegnemen.

U neemt de auteursrechten wel over van Quindi.

U heeft naast het exclusieve gebruiksrecht, de volledige vrijheid het logo aan te passen zoals u dat zelf wilt;
U ontvangt het logo ontwerp in verschillende bestandstypes: .jpeg, .pdf, .png en .eps;
U kunt als nieuwe eigenaar van het copyright vrijelijk beschikken over het beeld/logo als ware u de ontwerper/bedenker zelf; en Quindi doet afstand van alle rechten en heeft geen enkele zeggenschap meer over het logo.

De kosten voor het overnemen van het auteursrecht cq copyright.

Aan het overnemen van het auteursrecht zijn kosten verbonden. De kosten bedragen zes keer het factuurbedrag. Als u een logo laat ontwerpen voor bijv. € 350,00 excl. btw, dan betaalt u voor het overnemen van de auteursrechten 6x € 350,00 excl. BTW extra.

Gebruik en licentie

Artikel 15: Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Quindi, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 16: Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Quindi veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Quindi kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging Quindi als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door Quindi gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 17: Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Quindi de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 18: Bewijsmateriaal

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Quindi kosteloos minimaal 2 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.

Honorarium

Artikel 19: Honorarium en bijkomende kosten

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Quindi met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Quindi ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Quindi geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Quindi reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven inachtnemenig van 3 maanden is niet mogelijk.

Artikel 20: Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Quindi door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 21: Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 22: Betalingsverplichting

a.Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever bij akkoord gaan van offerte 50% aanbetaling te doen als startkosten.
b.Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door de Quindi nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 115,00.

Artikel 23: Periodieke betalingen

Quindi heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Artikel 24: Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Quindi binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

Artikel 25: Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Quindi zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 26: Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Quindi bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 27: Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van omstandigheden, waardoor van Quindi redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Quindi het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Quindi redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Quindi, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

Artikel 28: Aansprakelijkheid

Quindi kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Quindi kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Quindi aangereikte fotomateriaal – dat in oorspronkelijkheid dient als presentatiemateriaal – waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Quindi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).

Artikel 29: Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Quindi voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Quindi toekomende honorarium.

Artikel 30: Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Quindi niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Artikel 31: Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Quindi voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 32: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Quindi door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Overige bepalingen

Artikel 33: Andere voorwaarden.

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Quindi niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Quindi de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 

Artikel 34: Wijzigingen in de voorwaarden

Quindi is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Quindi. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Quindi van de eerstgeplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Quindi dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Quindi gedurende die tijd gewijzigd zijn.